جستجوی بازاریابی یاهو در واقع مجموع چند ابزار بازاریابی ازقبیل: جستجوی حمایت شده، تبلیغات منطقه ای و یا خود سایت یاهو میباشد. بهرحال وقتی مردم صحبت از جستجوی بازاریابی یاهو میکنند منظورشان جستجوهای حمایت شده میباشد که قیمت آن بر اساس سرویس دهی طبق کلیکهای انجام شده است

این سرویس  مخاطبان زیادی دارد از جمله تمامی یاهو و بقیه سایتهای جستجوی کوچک و بزرگ .با سرویسهای یاهو صاحبان تبلیغات میتوانند انتخاب کنند تا تبلیغاتشان در سایتهای دیگری نیز نشان داده شود