ارتقا و توسعه در واقع اضافه شدن امکانات و ویژگی های جدید به وب می باشد.اضافه شدن امکانات وب سایت و ارتقا و توسعه آن برای کاربران وب سایت بسیار مفید بوده و نشان پویایی وب سایت شما خواهد بود که یک امتیاز برای وب سایت محسوب میگردد. توسعه دهندگان وب شرکت ما، عملکردهای سایت شما را برنامه نویسی و از لحاظ قابلیت استفاده توسط کاربر مورد بررسی و آزمایش قرار میدهند